Digitalt Årsmöte 2021

Årsmötet som var planerat på Högsbyns fritidscenter är inställt och vi kommer istället att hålla ett digitalt möte.
Vi startar kl 17.45 på söndag den 20 Juni så att ni hinner testa innan det är dags för mötet.
Supporten är öppen från 17.30 och nås på telefon 0730-792056
Frågor och synpunkter inför mötet kan ni lämna längst ner på denna sida.

Här under hittar du instruktioner kring hur Teams fungerar och hur vi tänker oss att hålla årsmötet. Läs igenom innan mötet.
https://www.campingveteranerna.se/wp-content/uploads/2021/05/Inbjudan_digitalt_arsmote-2.pdf

Här är länken som du använder till att ansluta till årsmötet.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MTExZTI3MzUtZjZmMy00YmIxLTg3MmItYjMzZDQ0MmY4NjIx@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%222a1c169e-715a-412b-b526-05da3f8412fa%22,%22Oid%22:%22abe3971d-f743-4771-8d3d-7e82077f0668%22%7D

Dagordning för Campingveteranernas årsmöte
Via TEAMS 2021-06-20 kl 18.00

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Justering av röstlängd / medlemslista.
 5. Fråga om kallelsen skett i stadgeenlig ordning.
 6. Anmälan om övriga, ej beslutsärenden.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
 9. Genomgång och fastställande av resultat- och balansräkning.
 10. Revisorernas rapport.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Fastställande av medlemsavgift samt budget för kommande
  verksamhetsår.
 13. Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för kommande
  verksamhetsår.
 14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 15. Val av styrelseledamöter i enlighet med § 7
 16. Val av revisorer i enlighet med § 8
 17. Val av ledamöter i valberedningen i enlighet med § 9
 18. Anmälda ärenden.
 19. Mötets avslutande.

Verksamhetsberättelse
https://www.campingveteranerna.se/wp-content/uploads/2021/06/Verksamhetsberattelse-2020-21-signerad.pdf

Resultaträkning
https://www.campingveteranerna.se/wp-content/uploads/2021/06/Resultatrakning-CV_2020-2021.pdf

Balansräkning
https://www.campingveteranerna.se/wp-content/uploads/2021/06/Balansrakning-CV_2020-2021.pdf

Budget
https://www.campingveteranerna.se/wp-content/uploads/2021/06/Budget-med-utfall-2020-2022.pdf

Verksamhetsplan
https://www.campingveteranerna.se/wp-content/uploads/2021/06/Verksamhetsplan-2021-22.pdf

Inkomna motioner
Inga inkomna motioner

Utdrag ur föreningens stadgar.
§ 5 Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet hålles på av styrelsen utsedd plats och tid årligen. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet.
Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet samt publiceras på sociala media.
På årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
4. Justering av röstlängd / medlemslista.
5. Fråga om kallelsen skett i stadgeenlig ordning.
6. Anmälan om övriga, ej beslutsärenden.
7. Fastställande av dagordning.
8. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
9. Genomgång och fastställande av resultat- och balansräkning.
10. Revisorernas rapport.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Fastställande av medlemsavgift samt budget för kommande verksamhetsår.
13. Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
15. Val av styrelseledamöter i enlighet med § 7
16. Val av revisorer i enlighet med § 8
17. Val av ledamöter i valberedningen i enlighet med § 9
18. Anmälda ärenden.
19. Mötets avslutande.
På årsmötet äger varje medlem en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt är ej tillåtet. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet.

Hälsningar
Styrelsen för verksamhetsåret 2020-2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.