Om klubben

Så här startade vår förening!

En fin lördag i Juni, 1990 samlades 9 personer på Annaboda för att förena de båda klubbarna: Veteran Husvagnsregistret Före 1965 samt Ägg Registret vilket blev Campingveteranerna.
Medlemsavgiften var då 50kr och inträdesavgiften 50 kr.

Bland de närvarande blev Bengt Lennerbert Kontaktman, Magnus Essgärde Redaktör, Bo Kruger Kassör och Registeransvarig och så småningom Gunilla Strand-Lindahl Sekreterare.
Sedan dess har klubben haft sina årsmöten i maj/juni varje år på platser runt om i Sverige.
73 tidningar har nu kommit ut. (2012)
Klubben fick ny logotyp under hösten 94 och tidningen döptes till Hjulhuset 1996.
Campingveteranerna medverkar vid olika arrangemang (tex Classic Motor Festival, Classi c Car Week, Thulinträffen mm) mässor och har också egna klubbträffar.
I “Butiken” finns ett antal klubbartiklar att köpa och också nytryck av campinglitteratur, försäljningsbroschyrer mm
Med åren har intresset för gammal camping kultur ökat och därför har klubbens förtroendevalda ökad sina ansträngningar.
Campingnostalgi har även drabbat andra länder i Europa och klubben har kontakt med ett flertal klubbar runtom på kontinenten.
Vi är nu ca 250 medlemmar. (2021)

Klubben är medlem i Motorhistoriska Riksförbundet.

Stadgar för Campingveteranerna

Organisationsnummer 849400-7563, nedan kallad Föreningen
Föredragna på årsmötet 2016-05-06 och då antagna.
Fastställda av extra årsmötet 2016-08-19

§ 1 Namn och inriktning
Föreningen Campingveteranerna, vilken bildades 1990 genom en sammanslagning av de båda klubbarna: Veteran Husvagnsregistret Före 1965 samt Ägg Registret, är en ideell och partipolitiskt obunden förening ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF.
Föreningen skall, utan egna ekonomiska intressen, arbeta för att främja intresset, och skapa en ökad förståelse, för campinghistorik inklusive äldre campingutrustning i alla former.
Detta bör ske genom att aktivt sprida kunskap om äldre dagars campingutrustning samt verka för bevarandet och restaurerandet av densamma.

§ 2 Hemort
Föreningen, vilken är rikstäckande, har sin hemort där ordföranden och/eller kassören är skriven, i enlighet med aktuellt årsmötesbeslut.

§ 3 Verksamhet
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 juni – 31 maj.
Föreningen har som mål och syfte att:
• Insamla, arkivera och publicera litteratur angående campinghistorik.
• Publicera en medlemstidning och en www-hemsida med reportage, annonser, medlems- och fordonsförteckning.
• Underlätta kontakten mellan medlemmarna och med andra klubbar med likartad verksamhet.
• Medverka till, och underlätta för medlemmarna, att bevara och restaurera campingutrustning på ett förtroendefullt sätt.
• Samarbeta med myndigheter samt andra intresseorganisationer inom samma område.
• Arrangera medlemsmöten, träffar och annan liknande verksamhet för att underlätta och uppmuntra medlemmarnas ideella kulturbevarande verksamhet.
• Närhelst tillfälle ges informera om och göra PR för vår verksamhet gentemot andra människor, företag och organisationer.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap kan tecknas av envar som har ett seriöst intresse för Föreningens verksamhet.
Medlemskap erhålls efter ansökan och erlagd medlemsavgift.
Medlemskapet gäller för samtliga personer folkbokförda på samma adress.

Medlem
• har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till fortlöpande information om Föreningens angelägenheter,
• skall följa Föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom Föreningen.
• Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av årsmötet.
Utträde och uteslutning
Medlem som genom skriftlig anmälan begär utträde ur Föreningen befrias omedelbart från medlemskapet. Inbetalda avgifter återbetalas ej.
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur Föreningen av annan anledning än att medlemmen har för¬summat att betala stadgade avgifter till Föreningen, motarbetat Föreningens verksamhet eller ända¬mål eller uppenbarligen skadat Föreningens intressen.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig, inom tid som styrelsen bestämt (minst 14 dagar).

§ 5 Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet hålles på av styrelsen utsedd plats och tid årligen. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet.
Kallelse jämte dagordning för årsmötet över¬sänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet samt publiceras på sociala media.
På årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
4. Justering av röstlängd / medlemslista.
5. Fråga om kallelsen skett i stadgeenlig ordning.
6. Anmälan om övriga, ej beslutsärenden.
7. Fastställande av dagordning.
8. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
9. Genomgång och fastställande av resultat- och balansräkning.
10. Revisorernas rapport.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Fastställande av medlemsavgift samt budget för kommande verksamhetsår.
13. Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
15. Val av styrelseledamöter i enlighet med § 7
16. Val av revisorer i enlighet med § 8
17. Val av ledamöter i valberedningen i enlighet med § 9
18. Anmälda ärenden.
19. Mötets avslutande.
På årsmötet äger varje medlem en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt är ej tillåtet. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet.

§ 6 Extra allmänt möte
Extra ordinarie allmänt medlemsmöte skall hållas när styrelsen anser det erforderligt eller när minst 1/3 av Föreningens medlemmar påkallar det. Styrelsen är då skyldig att utfärda kallelse till sådant möte. Tid och plats bestämmes av styrelsen eller av den grupp medlemmar som påkallat mötet. Beträffande kallelse till mötet, frågor på dagordningen och röstning gäller i tillämpliga delar vad om årsmötet är stadgat.
Till kallelse till allmänt möte skall fogas dagordning och eventuella skriftliga motioner till mötet.

§ 7 Styrelse
Den omedelbara ledningen av Föreningens verksamhet handhas av styrelsen vilken verkställer beslut från årsmötet, och som också fattar nödvändiga beslut om Föreningens löpande verksamhet under verksamhetsåret.
Föreningens styrelse skall bestå av fem ordinarie ledamöter fördelade på: ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter samt två suppleanter för dessa.
Kassör och ordförande tecknar Föreningens firma var för sig.
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre av ledamöterna är närvarande.
Vid jämt antal röster har ordförande utslagsröst.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre av ledamöterna så påfordrar.
Styrelsen skall genomföra minst tre protokollförda möten per år, årsmötet och konstituerande mötet ej inberäknade.
Mandatperioder och tidpunkt för val:
Ordförande väljs på ett år.
Sekreterare och kassör väljs vartannat år, för en tid av två år, ej bägge vid samma tillfälle.
Övriga två ledamöter väljs vartannat år, för en tid av två år, ej bägge vid samma tillfälle.
Suppleanterna väljs vartannat år, för en tid av två år, ej bägge vid samma tillfälle.

§ 8 Revision
Det skall finnas två revisorer och en suppleant. Dessa väljs för ett år i taget.
Styrelsen skall senast fyra veckor före årsmötet ge revisorerna tillgång till protokoll och räkenskapshandlingar.
Revisorerna skall när som helst under räkenskapsåret på begäran erhålla tillgång till bokföring och styrelsens dokumentation för erforderliga kontroller.

§ 9 Valberedning
Valberedningen, som väljs för en tid av ett år, skall bestå av minst två och max fyra ledamöter, varav en är sammankallande.

§ 10 Avgifter
Medlemsavgift samt eventuell inträdesavgift fastställes av årsmötet.
Medlemsavgift gäller för tid som beslutas på årsmötet.
Medlem som ej erlagt avgift på den förfallodag som årsmötet bestämt, anses härigenom ha utträtt ur Föreningen och har ej rösträtt.

§ 11 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av envar medlem och skall skriftligen vara styrelsen tillhanda i enlighet med vad som stadgas avseende motioner i § 5.
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas på två av varandra följande årsmöten eller allmänna möten, samt skall på varje möte bifallas av minst 2/3 av de närvarande.
Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelsen till årsmötet eller allmänt möte.

§ 12 Upplösning av Föreningen
Endast Föreningens styrelse kan till årsmöte föreslå att Föreningen upplöses.
Beslut om upplösning måste fastställas vid två på varandra följande årsmöten, och med minst 3/4 av de närvarandes röster.
Vid upplösning av Föreningen skall materiella tillgångar avyttras och Föreningens arkiv ställas till MHRF disposition.
Medlem har inte rätt till någon del av behållningen vid Föreningens upplösning utan alla eventuella tillgångar skall tillfalla Barncancerfonden.